Algemene voorwaarden

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Van Rijn en Partners
handelend onder de naam: Chocotasting.com
Vestigingsadres:
Rubensstraat 96
1077 NB, Amsterdam
KvK: 33202910

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Chocotasting.com levert. Om de Tasting Box en andere producten van Chocotasting.com te kunnen ontvangen dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3 De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op Chocotasting.com en de consument wordt er aandachtig op gemaakt dat de algemene voorwaarden hier te vinden zijn.
2.4 Chocotasting.com behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Bestelling
3.1 Van Rijn en Partners doet op de website Chocotasting.com een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van een aanbod door Van Rijn en Partners.
3.2 Chocotasting.com accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen binnen Nederland tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen op Chocotasting.com zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten. Voor de gevolgen van eventuele zet- en drukfouten is Chocotasting.com niet aansprakelijk.

Artikel 5. Betaling
5.1 De betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso of indien overeengekomen per betaling vooraf per bank.
5.2 De automatische incasso vindt plaats op de eerste werkdag in de week van levering.
5.3 Indien de betaling per automatische incasso niet succesvol kan worden uitgevoerd, zal Chocotasting.com eerst proberen op een nieuwe datum te incasseren. U wordt over deze fatale termijn per mail ingelicht. Indien u geen gehoor heeft gegeven aan de oproep tot betaling heeft Chocotasting.com het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien de betaling van de incassomachtiging niet plaats heeft kunnen vinden, bent u vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Artikel 6. Levering
6.1 De door Chocotasting.com gegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Het overschrijden van deze levertijden geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren.
6.2 De plaats van levering is het opgegeven adres door de consument aan Chocotasting.com.
6.3 Retourneren van de door Chocotasting.com geleverde producten is niet mogelijk in verband met bederving en veroudering van de producten.

Artikel 7. Opzegtermijn
7.1 Het abonnement op de Chocotasting Box kan maandelijks worden opgezegd. Dit kan geschieden per mail of via het opzegformulier op de website. Hierbij geldt dat een opzegging voor de 1e van de maand aan ons moet worden meegedeeld. Een opzegging heeft pas werking wanneer deze bevestigd is door Chocotasting.com. Indien u een eenmalig een proefexemplaar besteld bent u niet gebonden aan een abonnement en heeft u derhalve geen opzegverplichting.

Artikel 8. Garantie
8.1 Chocotasting.com doet haar uiterste best om enig gebrek aan geleverde producten te voorkomen. Bij eventuele fouten zijn de wettelijke bepalingen zijn omtrent garantie van kracht.

Artikel 9. Overmacht en aansprakelijkheid
9.1 Chocotasting.com is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt elke oorzaak of omstandigheid verstaan, welke in redelijkheid niet voor het risico van Chocotasting.com dient te behoren. De volgende oorzaken en omstandigheden behoren uitdrukkelijk tot overmacht: elektriciteitsstoringen, problemen met het internet en e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, nalatigheid van derden, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers en dienstverleners, temperatuuroverschrijding tijdens transport, smelting van goederen tijdens transport en ziekte van onze medewerkers.
9.3 Chocotasting.com is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10. Diversen
10.1 Op overeenkomsten met Chocotasting.com is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Een eventueel geschil zal bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank Rotterdam.
10.3 De naam Chocotasting.com en het beeldmerk en ander materiaal op de website zijn voorbehouden aan Chocotasting.com en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Chocotasting.com worden gebruikt.

Abonneer je